Klienci komercyjni

Ekofundusz dla firm

EkoFundusz dysponując pieniędzmi krajów wierzycielskich, dofinansowuje w formie dotacji projekty mające istotne znaczenie dla ochrony środowiska w skali regionu czy kraju. W EkoFunduszu dostępne są środki na inwestycje w pompy ciepła oraz kolektory słoneczne w ramach konkursu na oszczędność energii w systemach ogrzewczych.

Mechanizm dopłat, związany z uproszczoną procedurą w EkoFunduszu dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie instalację kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją (konstrukcją wsporcza, zasobnik ciepła, rozrząd wody, armatura, sterowanie).

Wnioski mogą dotyczy zarówno kolektorów instalowanych na istniejących budynkach, jak też i nowobudowanych. Obiekty te muszą być własnością wnioskodawcy. EkoFundusz uwzględnia zgłoszenia zarówno projektów nowych, jak i zaawansowanych o ile finansowanie ich zaawansowanie nie przekroczyłoby 60% kosztów projektu na dzień złożenia wniosku do EkoFunduszu.

Dotacje z WFOŚiGW

Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) istnieją w każdym województwie i wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie. Oferta Funduszy kształtuje się bardzo różnie w zależności od województwa. W niektórych powiatach i gminach, istnieją Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizują cele i zadania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja państwowa, osoby fizyczne.

W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia mające na celu:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw
 • oszczędzanie surowców i energii
 • poprawę jakości paliw i technologii silnikowych stosowanych w transporcie
 • modernizację systemów ciepłowniczych
 • wykorzystanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii
 • ochronę przed promieniowaniem jonizującym
 • utylizację odpadów w procesie spalania, ograniczanie emisji lotnych związków organicznych oraz odorów

Dotacje dla rolników

Jednym z elementów wsparcia w procesie odnowy wsi stanowią inwestycje służące ochronie środowiska oraz rozwój infrastruktury technicznej na wsi, między innymi infrastruktury energetycznej, co ma na celu podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów. W związku z tym dostępne są środki w ramach Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na inwestycje w pompy ciepła i kolektory słoneczne służące do celów energetycznych w budynkach lub budowlach wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży produktów rolnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych

Portal Funduszy Europejskich

Premie termomodernizacyjne

Premia modernizacyjna udzielana z Funduszu Termomodernizacyjnego poszczególnych banków jest najbardziej dostępnym sposobem uzyskania dofinansowania inwestycji zmniejszających koszty energii grzewczej.

Główne założenia przy przyznawaniu tego rodzaju premii:

 • wspieranie inwestycji w energię odnawialną, w tym solarną
 • fundusz udziela tak zwanej premii termomodernizacyjnej, która polega na spłacie 20 procent kredytu zaciągniętego na proekologiczny projekt
 • o premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorstwa
 • wymagany jest audyt energetyczny obiektu, w którym znajduje się instalacja oraz kosztorys inwestycji
 • premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, jeżeli okres spłaty kredytu zaciągniętego przez wnioskodawcę, nie przekracza 10 lat, a udzielony kredyt nie przekracza 80 procent wartości inwestycji

Fundusz termomodernizacji ustanowiony Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, z późniejszymi zmianami, przeznaczony jest na cele realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak ocieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu grzewczego, kotłowni, węzła cieplnego, zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. Oferowana w ramach Funduszu pomoc finansowa to „premia termomodernizacyjna”, która stanowi źródło spłaty 20% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), gminy, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne zgodnie z warunkami w/w Ustawy, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Wnioski zazwyczaj można składać na bieżąco. Pierwszeństwo przyznania premii termomodernizacyjnej zależy od kolejności złożenia wniosku.

Dotacje z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznaje pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, umorzenia pożyczek preferencyjnych, pożyczki w ramach umowy konsorcjum, promesy pomocy finansowej, na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu określonymi w oparciu o „Politykę Ekologiczną Państwa”. Jednym z priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych dofinansowania jest ochrona powietrza, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia, kolektorów słonecznych, budową instalacji do odzysku energii odpadowej z wykorzystaniem pomp ciepła, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, wymianą ich wyposażenia na energooszczędne, opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie i realizacji przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja państwowa, osoby fizyczne.

Wnioski można składać na bieżąco.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wszystkim osobom, które chcą poznać korzyści płynące z użytkowania elektrowni słonecznej, elektrowni wiatrowej, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, ogrzewania na podczerwień lub oświetlenia LED, proponujemy skorzystanie z darmowej formy wyceny, jeszcze przed wybraniem konkretnego rozwiązania.