Gminy i samorządy

Finansowanie projektów w zakresie OZE

Fundusze unijne na lata 2007-2013 oferują duże możliwości finansowania projektów z zakresu energetyki, w tym również odnawialnych źródeł energii. Podstawowym instrumentem wsparcia w latach 2007-2013 będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na realizację którego przewidziano ogromną kwotę 37,6 mld euro.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać bezpośrednie wsparcie projektów energetycznych w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, a wytwórcy urządzeń do produkcji energii z OZE w ramach priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii.

Dofinansowane będą projekty związanie m.in. z: budową lub zwiększeniem mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, wiatru, a także ciepła przy użyciu energii geotermalnej i słonecznej. Ponadto wspierane będą – budowa instalacji do produkcji biopaliw i biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Należy pamiętać, że zgodnie z obecnymi zapisami minimalna kwota kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu wynosi 20 mln zł.

Dotacje z GFOŚiGW

Programy z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii kierowane dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym celem RPO jest podnoszenie konkurencyjności regionów, promowanie zrównoważonego rozwoju, poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania określone w RPO są koordynowane z działaniami podejmowanymi w ramach pozostałych programów operacyjnych. Wśród priorytetów RPO znajdują się: środowisko oraz inwestycje energetyczne, jednak rodzaj i szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji, na które będzie można uzyskać dotacje, określone są osobno w Programach Operacyjnych wszystkich 16 województw, opracowanych przez samorząd danego województwa.

Każdy z RPO osobno wyznacza szczegółowe zasady udzielania wsparcia i kategorie możliwych beneficjentów w ramach poszczególnych działań. Niektóre województwa wyodrębniają specjalne działania na wsparcie inwestycji z zakresu OZE w ramach swoich RPO, inne zaś (np. woj. Świętokrzyskie, woj. Śląskie) wskazują na możliwość wsparcia takich projektów z działań/priorytetów dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną, w ramach RPO (np. zachodniopomorski RPO) realizowane mogą być projekty w zakresie energetyki, w których kwota wydatków kwalifikowanych nie przekracza 20 mln zł (w przypadku projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz realizowanych na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich musi być większa niż 3 mln zł) i które mają charakter regionalny.

Portal Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusze unijne

Dotacje te zależą od województwa i występują pod nazwą Regionalne Programy Operacyjne.

Portal Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wszystkim osobom, które chcą poznać korzyści płynące z użytkowania elektrowni słonecznej, elektrowni wiatrowej, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, ogrzewania na podczerwień lub oświetlenia LED, proponujemy skorzystanie z darmowej formy wyceny, jeszcze przed wybraniem konkretnego rozwiązania.